Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
týmto udeľujem spoločnosti
DANUBIASERVICE, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 31 397 549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 865/B ako prevádzkovateľovi osobných údajov
súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov:
Súhlas udeľujem na účely:
Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasujem, že som bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Bol som oboznámený s tým, že moje osobné údaje budú poskytované nasledujúcim prevádzkovateľom / sprostredkovateľom / príjemcom:
  1. C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. so sídlom Prievozská 4/C 821 09 Bratislava, IČO: 35 710 438, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13992/B
  2. advokát, audítora iní prevádzkovatelia / sprostredkovatelia / príjemcoviav zmysle osobitných predpisov
Súčasne som bol upovedomený o tom, že spracúvanie v oblasti zisťovania spokojnosti zákazníkov a v oblasti marketingu môžu vykonávať sprostredkovatelia sprostredkovateľov. V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:
  1. právo na prístup k osobným údajom,
  2. právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
  3. právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
  4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
  6. právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
  7. právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom pošty na adresu sídla spoločnosti prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom emailovej adresy ou@danubiaservice.sk.