Súhlas so spracúvaním osobných údajov Volkswagen

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 31 397 549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 865/B ako prevádzkovateľovi osobných údajov súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.

Súhlas udeľujem na účel marketingových služieb, napr. zasielanie pozvánok, zasielanie obchodných ponúk, účasť v súťaži / hlasovaní, testovacie jazdy, zisťovanie/meranie spokojnosti zákazníkov pri oprave vozidla značky Volkswagen, pri zvolávacej akcii značky Volkswagen), a to na dobu  8 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu.

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasujem, že som bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Bol som oboznámený s tým, že moje osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom:

 1. Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, Bratislava 831 04, IČO: 31 362 788,
 2. Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Louise-Piëch-Straße2, 5020 Salzburg, Rakúsko,
 3. výrobnému závodu môjho vozidla,
 4. jednotlivým autorizovaným obchodníkom a opravárom motorových vozidiel v pôsobnosti obchodnej siete Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava,
 5. spoločnosti poskytujúce služby v oblasti zisťovania spokojnosti zákazníkov a/alebo marketingu,
 6. advokát, auditora iní príjemcoviav zmysle osobitných predpisov.

Týmto vyhlasujem, že v záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov som bol ako dotknutá osoba informovaný o nasledujúcich mojich právach:

 1. právo na prístup k osobným údajom,
 2. právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
 3. právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
 6. právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
 7. právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na kontaktnú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom pošty na adresu sídla spoločnosti prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom emailovej adresy ou@danubiaservice.sk